Hu
Ro
En
Cart


Bura László: "VIZSGÁLJUK MEG EZEK OKÁT!"

-Szatmári művelődéstörténeti és egyháztörténeti tanulmányok-
ISBN: 978-973-1764-01-6
2007, 320
add

Bizonyára szokatlan lesz némely olvasó számára, hogy egy előszó, eltérően a hagyománytól, nem őt, az Olvasót köszönti, hanem azt, aki ezt a könyvet - évtizedek munkájának gyümölcsét - a nyilvánosság elé bocsátja. A megszokástól való eltérésnek azonban van egy kézenfekvő magyarázata: Bura László épp ennek a könyvnek a megjelenése napjaiban lépi át 75. életéve küszöbét.
Ennek a könyvnek a tanulmányaiból, a kötet csokrába szedett kisebb írásaiból tovább formálódik-gazdagodik "Bura tanár úr" (ahogyan szűkebb pátriájában emlegetik) alkotói arca. A sors viszontagságai közepette nyelvészből - amit pályájául választott - a legtágabb értelemben vett helytörténet "mindenesévé" lett, szellemi emberé, aki tudatában van múltunk-jelenünk és jövőnk elválaszthatatlanságának, aki a maga szűkebb pátriájának múltját fürkészve és elmúlt események "okát" vizsgálva, jövőnk építéséhez hordja az építőköveket.
Tanít - nem csak "középiskolás fokon".
Tanít, múltunk megannyi elfelejtett, vagy a közösségi tudat mélyére süllyedt/süllyesztett eseményének felidézésével. És tanít azzal, ahogyan ezeket az eseményeket megközelíti, elénk tárja: a szellemi ember felelősségével, "a kor egészét, folyamatait, eszmetörténetét kritikai szemmel, minden politikai szenvedélytől mentesen, a legteljesebb tárgyilagossággal" vizsgálva. Az idézett szövegrészt tovább olvasva kiderül azonban, hogy ennek a tárgyilagosságnak van az ő számára egy vezérelve, amelyet fontos épp itt és most kiemelnünk: "...az adott történelmi korszakot vizsgálva, meg kell próbálnunk ráérezni a Gondviselés keze nyomára, s amikor egy konkrét személyiséget és cselekedeteit vizsgáljuk, nem mellőzhetjük a benne megnyilvánuló, mintegy testet öltő eszme megvizsgálását sem." A tényeket tisztelő, de ugyanakkor mélyen hívő tudós arca néz reánk ennek a könyvek is megannyi lapjáról.
Találkozunk ebben a kötetében is Szatmár és vidéke iskola- és oktatástörténetének fáradhatatlan, és köteteket, forráskiadványokat egymás mellé sorakoztató búvárával, aki tudja - és a múlt példáinak sokaságával tanúsítja -, hogy az oktatás-nevelés olyan történelmi folyamat, amely évtizedek-évszázadok munkájából épül, azok eredményeire épít, s ezeket az eredményeket a fejlődésből kiiktatni az oktatás-nevelés célja: az emberformálás ellen elkövetett bűn. S az előbbi idézetből világos, hogy az általa felidézett múltnak egyik sarkalatos tétele a vallásos nevelés és az egyházi oktatás eredményeinek jövőnk szempontjából nélkülözhetetlen hasznosítása. Nyilván ez a magyarázata annak, hogy a jelen kötet gondolati íve, amely az első tanulmányokban Szatmár oktatástörténetének XVII-XIX. századi múltjával kezdődik, a keresztény nevelés jelenét és jövőjét fürkésző előadásával zárul.
És a kettő között van egy - egyháztörténeti, de személyes érintettségéből fakadó - közbülső kötetrész: a vértanú-püspök, dr. Scheffler János és a börtön mártíriumával megismerkedett más Szatmár-vidéki egyházi személyek életét felelevenítő írásokkal. Bura László tollát ezekben is a "Gondviselés keze nyomára" figyelő, a történteket Annak mérlegére tevő tudós felelőssége vezeti. Ezért foglalkozik, méghozzá visszatérően, a nagy példák mellett olyan esettel is, amelynek tárgya a próbák közepette gyengének találtatott esendő ember, a papköltő, akit a Mennyeiek helyett nagyon is evilági hiúságok térítettek a megalkuvás útjára. Tudja és vallja: múltunknak - s különösen e részének - történéseit csak a legszigorúbb tárgyilagossággal, forráskritikával lehet eredményesen megközelíteni, s ebben a múltat feltárni akaró kutatónak igen nagy a felelőssége.
Dávid Gyula

A tartalomból:
Az értelmiségképzés műhelye a XIX. századi Szatmáron
Adatok a XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez
Szatmári diákok az első kuruc ütközetben
Iskolatörténeti kutatómunkáink módszerei és a forráskritika
A történeti források hitelessége
Kinek higgyek? Avagy a félretájékoztatás kismonográfiája
Nagy mesemondónk: P. Mester
Kölcsey őrködő emlékei Szatmárban
Tompa kéziratok a szatmári történeti múzeumban
Megemlékezés Fényi Istvánról
Név és etnikum kapcsolata
Az iskolaelnevezések jelentésmódosulásai
Írói életút és korrajz
A szatmári római katolikus egyházmegye 1945-1956 között: az egyház rómától való elszakításának kísérlete
A jezsuiták szatmáron
A keleti szertartású kereszténység múltja és jelene Szatmárban
Mária kongregációk Szatmárnémetiben
Vértanúk és hitvallók Erdélyben. Boldoggá avatási eljárások az erdélyi római katolikus egyházmegyékben
Gondolatok Hám János személyiségéről, történelmi szerepéről, emlékezete őrzéséről
1849-es vértanúnk: Gonzeczky János
dr. Scheffler János Szatmár vértanú püspöke
Ave Maria in memoriam dr. Scheffler János
dr. Scheffler János és a zsidóság
dr. Czumbel Lajos
Pakocs (Pakots) Károly - az írói életmű és az alkotó személyisége kutatásának és értékelésének néhány kérdése és szempontja
Szellemi munkaközösségek a hitbeli, erkölcsi és társadalmi megerősödés szolgálatában
Közösségi összefogás az együvétartozás ápolására. A Szatmárnémeti Caritas előzményei
Felekezeti oktatásunk Erdélyben (1918-2001)
Keresztény/katolikus nevelés az ezredfordulón Romániában, Erdélyben