Hu
Ro
En
Cart


Garda Dezső: KULTÚRA ÉS CIVILIZÁCIÓ (I-II. kötet)

- főiskolai jegyzet - II., javított kiadás-
ISBN: 973-8311-61-6, 973-8311-62-4, 973-8311-63-2
2005, 294+272
add

TARTALOM I.
I. BEVEZETÉS
II. AZ ÓKORI MEZOPOTÁMIA
1. A sumerológia kialakulása 2. A civilizáció kezdete Mezopotámiában 3. Az önálló városállamok kora 4. A birodalom-alakítási kísérletek kora 5. Az Óbabiloni birodalom 6. Asszíria 7. Az újbabiloni birodalom 8. Mezopotámia anyagi kultúrája 9. Szellemi kultúra Mezopotámiában
III. AZ ÓKORI EGYIPTOM 1. Az egyiptológia kialakulása 2. Egyiptom történetének korszakai (kronológia) 3. Egyiptom a kialakulás korában 4. Az Óbirodalom kora 5. Az Óbirodalom hanyatlása és az első átmeneti kor 6. A Középbirodalom 7. A második válság 8. Az Újbirodalom kora 9. Kései kor 10. Az ókori Egyiptom szellemi civilizációja
IV. A ZSIDÓ CIVILIZÁCIÓ 1. A "szórvány" vagy diaszpóra 2. A zsidóság vallása 3. A zsidó vallás a hellenizmus korában, vallási csoportok kialakulása 4. A zsidók a középkorban 5. A zsidók Hispániában
V. AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁG CIVILIZÁCIÓJA 1. A minószi Kréta 2. A mükénéi kor 3. Az akhájok, iónok, aiolok szellemi és anyagi civilizációja 4. A Homéroszi kor 5. Az Iliász és az Odüsszeia 6. A nagy görög gyarmatosítás korszaka 7. A görög polisztársadalom civilizációja 8. A görög-perzsa háborúk 9. Athén virágkora 10. A peloponnészoszi háború 11. A görög polisztársadalom világa a Kr.e. 4. század első felében 12. A makedón birodalom - Nagy Sándor 13. A hellénizmus kora 14. A görög vallás 15. Az archaikus kor kultúrája 16. Antik görög természettudományok 17. Az antik görög neveléseszmény 18. Művészetek az antik Görögországban
VI. AZ ETRUSZKOK 1. Az etruszkok eredetének kérdése 2. Az etruszk nyelv és írás 3. Mit tudunk az etruszkokról? 4. Az etruszk kultúra
VII. A RÓMAI CIVILIZÁCIÓ 1. A római civilizáció 2. Itália története Róma alapításáig 3. A királyság kora 4. Róma a köztársaság korában 5. Róma birodalommá alakulása 6. A polgárháborúk kora 7. Róma a császárság korában 9. Vallási élet az ókori Rómában 10. A római kultúra sajátosságai 11. A római jog 12. A római művészet
VIII. A RÓMAI VILÁG VONZÁSÁBAN ÉLŐ NÉPEK CIVILIZÁCIÓJA 1. Kelták 2. A germánok 3. A dák civilizáció
IX. A KERESZTÉNYSÉG KIALAKULÁSA ÉS ELTERJEDÉSE 1. Az Újszövetség könyvei 2. Mit lehet tudni Jézusról 3. A kereszténység legfontosabb tanai 4. Az őskereszténység 5. A kereszténység és a római birodalom 6. A korai keresztény közösségek, az egyházszervezet kialakulása 7. A keresztény közösségek mindennapjai 8. A pápaság története 9. A katolikus egyház szervezete 10. A szerzetesség 11. Nursiai Szent Benedek 12. A katolikus egyház 13. A pápai hatalom megerősödése 14. A keresztes hadjáratok
X. A BIZÁNCI CIVILIZÁCIÓ 1. Bizánc rövid politikatörténete 2. Bizánc a VI-XV. századokban 3. A bizántinológia. A bizánci kultúra nyelve és irodalma 4. A bizánci művészet
XI. AZ ARAB CIVILIZÁCIÓ 1. Az iszlám 2. Az iszlám terjeszkedésének első szakasza 3. Az arab birodalom jelentősebb utódállamai 4. Az arab civilizáció és a város 5. Az arab civilizáció és a tudomány közvetítése 6. Az iszlám tudomány Európa nyugati felében 7. Az iszlám művészet

 

TARTALOM II.
XII. A KÖZÉPKORI EURÓPA CIVILIZÁCIÓJA 1. A feudalizmus kialakulása Európában 2. A barbár királyságok története 3. Nyugat- és Közép Európa művészetének az alakulása az V-XI. századokban. A románkori művészet 4. A gótika
XIII. A KÖZÉPKORI VÁROS 1. A középkori városok kialakulása 2. A középkori város jogi, politikai helyzetének az alakulása 3. A Hanza 4. Flandria 5. A Rajna-vidék 6. Észak-Itália városai 7. Életmód és társadalom a középkori városban 8. Városfejlődés Erdélyben
XIV. A KOLUMBUSZ ELŐTTI AMERIKA CIVILIZÁCIÓJA 1. Az olmékok civilizációja 2. A maja civilizáció 3. Az aszték civilizáció 4. Közép-Amerika anyagi és szellemi kultúrája 5. Indián magaskultúrák Dél-Amerikában 6. Az inka birodalom 7. Dél-Amerika anyagi és szellemi kultúrája
XV. A RENESZÁNSZ CIVILIZÁCIÓJA 1. A reneszánsz otthona Itália 2. A humanizmus fogalma 3. A humanisták 4. A filozófia és a tudomány 5. A művészet mecénásai 6. Lorenzo de' Medici újplatonista köre 7. Új ábrázolási rendszer 8. Ellenállás a firenzei mintával szemben 9. Leonardo da Vinci és a perspektíva 10. Az itáliai cinquecento 11. A reneszánsz művészet 12. A reformáció 13. Az ellenreformáció 14. A modern tudomány kialakulása
XVI. EURÓPA CIVILIZÁCIÓJA A XVI-XVIII. SZÁZADOKBAN 1. Európa civilizációja a XVI-XVIII. századokban 2. Újrafeudalizálódás 3. A jobbágyok helyzete 4. A merkantilizmus megjelenése és hatása a társadalmi fejlődésre 5. Az államok belpolitikája 6. Az államok külpolitikája a XVII. században 7. A politikai erőviszonyok alakulása a XVII. század második felében és a XVIII. században 8. A gazdasági élet alakulása a XVIII. századi Európában 9. A felvilágosodás és a felvilágosult abszolutizmus 10. A barokk művészet 11. A XVIII. századi művészet 12. A rokokó 13. Rousseau felfogása a művészetről 14. Diderot etikája 15. A klasszicizmus
XVII. A XIX. SZÁZAD CIVILIZÁCIÓJA 1. Az ipari forradalom korszakbeosztása 2. A klasszikus ipari forradalom főbb folyamatai 3. Az agrárforradalom 4. Az infrastruktúra fejlődése 5. A demográfiai forradalom 6. A társadalmi szerkezet változásai 7. A városiasodás 8. A második ipari forradalom általános sajátosságai 9. Az új vegyipar születése 10. A gépipar újabb forradalma 11. Az elektromosság térhódítása 12. A nagyipar „szervezeti forradalma" 13. Az agrárfejlődés főbb útjai 14. A XIX. század jelentősebb művészeti irányzatai
XVIII. A KÍNAI CIVILIZÁCIÓ 1. A mondai kor 2. A Sang – dinasztia kora 3. A Csou-dinasztia kora 4. Tavasz és Ősz korszak 5. A hadakozó államok korszaka 6. A Csin birodalom 7. A korai nyugati Han uralkodócsalád 8. A keleti Han uralkodócsalád 9. A három királyság 10. A Tang dinasztia 11. Dzsingisz Kán örökösei. A Jüan dinasztia Kínája 12. A Ming birodalom 13. Kína a mandzsu uralom korában 14. A kínai kultúra 15. Kultúra a Szung és a Jüan dinasztia idejében 16. Kultúra a Ming és a Csing dinasztiák idején
XIX. JAPÁN CIVILIZÁCIÓJA A XIX. SZÁZAD VÉGÉIG 1. Társadalmi-politikai változások 2. A szamurájok 3. Fénykor, hanyatlás és újabb fénykor a XVI-XIX. századokban
XX. A XX. SZÁZAD CIVILIZÁCIÓJA 1. A nacionalizmus 2. Az első világháború 3. Az 1917. évi oroszországi forradalom 4. A tőkésállamok fő politikai irányvonalai a két világháború között 5. A nemzetközi viszonyok a két világháború között 6. A második világháború 7. A háború utáni világ helyzete 8. A kelet-európai országok helyzete 9. A hidegháború. A katonai tömbök létrehozása 10. A XX. század művészete